Cuentos y relatos -  Nüchi’ki’

IntroducciónDiálogoCulturaGramáticaRelatosActividadesFotografíasTabla de contenido

 

 

Sukuaipa wayuu sumaiwa

 

Sajüin sünuikilaülayu Maleiwa nainjüin Juya otta Mma, süchikeje, sütuma ünatuin epünalene Juya, eipirash süma Mma, kachonka naya, kachonshi süpushua tüü wayukalirua.

Sümaiwa tüü wayuukalirua waraitütnu, nojoishi kepiashin saü wane mma, ünatushi wanepia sünain achajawa nekuin.

 

Kashenpüshi süta tüü mürutkat nalojoka, atünakapushi saü mmakat palastuin, süpuna aipia, waraitushi süka koüsu sünain nüi, ekapushi wünuchen otta asala, ekaushi motcha, müs’sain kepechuna, sütuma atalin shia alakajunes waima kai, shikunaka süchikeje süma iichi, süwalata tüü sünuliakat shia kayawatta, asapushi matupala sainjunule üjot.

Ekapushi wayamula asijush, shianyane tüü ishushula nümunakat soukai, ekapushi aipia alakajush süpula shikuin tepichi, tüü si’ichikat üjotpus süpula süsunuin, tüü sükat ayü’janus süpula aindia sawaa.

 

 Na wayukana olojopushi walit, üyalaa otta atpana, ojolojunus suka jatü otta süka jünaya.

Tüü neküinkat alakajanus süka wüshuu, ainjush süka wane potchi ishos kiojoo sünülia.

Tüü wayukat tolo’kana kashenpushi sii’ra ainjushi süka maüi oütajush, koüsu otta ajapkituya sünain tüü najapkat.

Tüü jieyukat kashenpus jüpuna, sii’rap otta koüsu.

 

 Otta na kusinaka süpush tüü wayukalirua, tüü kusinakat müjulas, koüwaratnu, müjulas sümuin tüü wayukalirua kepiakat süutpuna, müsujese sülolojoin saü uchikat süutpuna Seukolo, kepiapushi sülu ipa, ajüitapushi aipa süpula nojoluin netnünuin sütuma wayuu, tüü nashenkat shia tüü sütakat mürut nalojuin, ekapushi sürula wünu’u, na kusinakat ajattushi sütuma wane joutai mioüshatamain, nojoireshi apütain waneshiakaije